REGULAMIN REZERWACJI

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z internetowego systemu rezerwacji dla klubu Lucky Star Toruń.

§1. DEFINICJE:

Administrator – Bitart sp z o.o. , z siedzibą w Krakowie (30-364), przy ulicy Pychowickiej 7/109, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000676456, REGON: 36721696800000, NIP: 6762528665, adres poczty elektronicznej: biuro@bookgame.pl, będąca właścicielem systemu do obsługi rezerwacji Bookgame;
Portal – serwis internetowy bookgame.pl, www.bookbil.pl, bookbowl.pl umożliwiający Użytkownikom dokonywanie rezerwacji w różnych Klubach na terenie Polski; Użytkownik – każda osoba, która korzysta w jakikolwiek sposób z Usług Systemu Rezerwacji lub Portalu;
Klient – zarejestrowany Użytkownik posiadający Konto w Portalu; O ile Regulamin nie stanowi inaczej, do Klienta zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkownika;
Operator – Proweb Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy ul. Kilińskiego 3a/D/25, 87-800 Włocławek, NIP 9581706001 , udostępniająca System Rezerwacji na Stronie Operatora
Klub – lokal na terenie Polski, w którym można dokonać rezerwacji, zarządzany przez Operatora;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Rezerwacja – zawarcie przez Klienta za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub Portalu umowy z Operatorem o świadczenie usługi dotyczącej udostępnienia przez Operatora Klientowi Stołu/Toru/Miejsca Siedzącego w wybranym terminie;
Konto – konto zakładane przez Użytkownika w Portalu według procedury rejestracyjnej określonej w § 3 Regulaminu Rejestracji, które umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług udostępnianych przez Administratora w Portalu oraz przez Operatora na Stronie Operatora na warunkach wskazanych w Regulaminie;
Miejsce Siedzące – loża, stolik, bilet wstępu dostępne w Klubie Operatora, oferowany za pośrednictwem Portalu oraz/lub Systemu Rezerwacji przez Operatora do Rezerwacji na określony czas;
Strona Operatora – strony internetowe pod adresem
a) https://bookbil.pl/kalendarz/lucky-star-torun,11/start
Stół – stół bilardowy wraz z wyposażeniem niezbędnym do gry sportowej w Bilard Pool lub Snooker, oferowany za pośrednictwem Portalu oraz/lub Systemu Rezerwacji przez Operatora do Rezerwacji na określony czas;
System rezerwacji – internetowy system rezerwacji, umożliwiający zrobienie rezerwacji online poprzez Stronę Operatora.
Tor – tor do gry w kręgle wraz z wyposażeniem niezbędnym do gry sportowej w kręgle, oferowany za pośrednictwem Portalu oraz/lub Systemu Rezerwacji przez Operatora do Rezerwacji na określony czas;
Usługa – udostępnianie przez Administratora Użytkownikom treści Portalu, polegające na umożliwieniu Użytkownikom przeglądania ofert oraz dokonywania Rezerwacji i zawierania umów z Operatorami za pośrednictwem Systemu Rezerwacji dostępnego na Stronie Operatora oraz/lub Portalu, a także korzystanie z pozostałych funkcjonalności Portalu po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu na Konto;
Strona Płatności – strona internetowa www.tpay.com, administrowana przez Krajowy Integrator Płatności S.A.
Umowa o Świadczenie Usług – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, zawierana pomiędzy Operatorem a Klientem z chwilą rozpoczęcia procesu rezerwacji poprzez Stronę Operatora. W ramach Umowy o Świadczenie Usług Operator umożliwia Klientom, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, dostęp do Usług oferowanych na Stronie Operatora.
Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny;
Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki korzystania z Portalu.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1. Przed rozpoczęciem korzystania z Systemu Rezerwacji Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
  2. Do korzystania z Systemu rezerwacji niezbędne jest urządzenie (np. komputer) z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa (np: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Google Chrome). W celu założenia Konta niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail oraz aktywnego numeru telefonu komórkowego.
  3. Operator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną. Świadczenie Usług przez Operatora na rzecz Klientów odbywa się na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, wskazanej w § 3 ust. 3 Regulaminu.
  4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony i jest realizowana przez Operatora niezwłocznie od chwili jej zawarcia.
  5. Usługi świadczone przez Administratora oraz Operatora są odpłatne. Wszystkimi opłatami z tytułu świadczenia Usług obciążany jest Operator, zgodnie z zawartą przez Administratora z Operatorem umową. Klienci dokonują opłat na rzecz Operatora w przypadku dokonania Rezerwacji, zgodnie z zamieszczoną przez Operatora ofertą w Portalu oraz/lub na Stronie Operatora.
  6. System rezerwacji jest ogólnie dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronach Portalu lub na Stronie Operatora, w sposób umożliwiający otwarcie go w przeglądarce internetowej i swobodne przeglądanie jego treści.
  7. Korzystanie przez Użytkowników z pełnego pakietu Usług dostępnych w ramach Systemu rezerwacji, tj. dokonanie przez Klienta Rezerwacji Stołu/Toru/Miejsca Siedzącego wymaga rejestracji bezpośrednio w Portalu lub pośrednio poprzez stronę internetową Operatora oraz aktywacji Konta.

§3. REZERWACJE:

  1. Operator w ramach Systemu Rezerwacji znajdującego się na Stronie Operatora umożliwia Użytkownikom wyszukanie ofert oraz dokonanie Rezerwacji Stołu/Toru/Miejsca Siedzącego.
  2. Zarejestrowany użytkownik może dokonać Rezerwacji u Operatora w następujący sposób:
   a) dokonanie wyboru ilości Stołów/Torów/Miejsc Siedzących, terminu Rezerwacji, liczby godzin oraz kliknięcie przycisku: “zarezerwuj i zapłać online” oraz dokonanie płatności za Rezerwację.
  3. Dokonując Rezerwacji Stołu/Toru/Miejsca Siedzącego, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 2 powyżej, Klient zawiera z Operatorem umowę o świadczenie usługi udostępnienia Klientowi Stołu/Toru/Miejsca Siedzącego wraz z wyposażeniem w celu przeprowadzenia gry sportowej, na warunkach określonych przez Operatora w
   ofercie oraz zgodnie z dokonaną Rezerwacją.
  4. Z chwilą złożenia Rezerwacji Klient wyraża zgodę na przekazanie Operatorowi, u którego Klient dokonuje Rezerwacji, informacji obejmujących dane osobowe Klienta zawarte na jego Koncie, podane podczas rejestracji, niezbędne dla dokonania Rezerwacji u Operatora oraz wykonania przez Operatora zawartej z Klientem umowy.
  5. Klient dokonując Rezerwacji Stołu/Toru/Miejsca Siedzącego u Operatora może skorzystać z następujących form płatności na rzecz Operatora:
   a) płatność on-line podczas dokonywania Rezerwacji, za pośrednictwem Strony Płatności;
  6. Niedokonanie płatności przez Klienta w ciągu 5 minut w przypadku wyboru płatności on-line, skutkować będzie anulowaniem Rezerwacji.
  7. Klient może anulować swoją Rezerwację przed terminem udostępnienia Stołu/Toru poprzez kliknięcie na Koncie dostępnym pod adresem www.panel.bookgame.pl przycisku „anuluj rezerwację” w zakładce: „rezerwacje”. W przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości anulowania Rezerwacji na mniej niż 5 godzin przed datą udostępnienia Stołu/Toru/Miejsca Siedzącego, pobierana od Klienta opłata za Rezerwację Stołu/Toru/Miejsca Siedzącego nie podlega zwrotowi.
   W przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości anulowania rezerwacji na więcej niż 5 godzin przed datą udostępnienia Stołu/Toru/Miejsca Siedzącego, pobierana od Klienta opłata zostanie zwrócona Klientowi przez Operatora na ten sam rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność, nie później niż w terminie 7 dni od dnia anulowania Rezerwacji.

§4. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA I OPERATORA:

  1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług na rzecz Użytkowników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. Z ważnych przyczyn, w tym w przypadku działania siły wyższej, awarii technicznej lub niedozwolonych działań Użytkowników, a także w przypadku gdy jest to uzasadnione obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, poprawą jakości świadczeń lub udoskonalaniem funkcjonalności Portalu, korzystanie przez Użytkowników z Portalu może być czasowo ograniczone. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem internetowym Portalu.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników lub Operatorów z Portalu oraz Systemu Rezerwacji w sposób niezgodny z prawem.
  4. Administrator umożliwia Użytkownikom i Operatorom zawieranie umów świadczenia usług udostępnienia na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom oraz Operatorom odpowiednie narzędzia systemowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Portalu oraz systemu rezerwacji dostępnego na stronie Operatora oraz za wykonanie bądź niewykonanie przez strony, tj. Klienta i Operatora, zawartych przez strony umów.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   a) składane przez Operatora oświadczenia, w tym prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Operatora;
   b) brak zainteresowania Klubem i oferowanymi Stołami/Torami/Miejscami Siedzącymi;
   c) korespondencję i uzgodnienia pomiędzy Klientami;
   d) jakość i bezpieczeństwo oraz standard oferowanych Stołów/Torów/Miejsc Siedzących.
  6. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i Operatorami i nie gwarantuje, że Klient oraz Operator mają możliwość zawarcia i wykonania umowy.
  7. Administrator jest właścicielem praw do Portalu, jego nazwy oraz domeny internetowej Portalu. Administratorowi przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do treści zawartych na stronie Portalu. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Administratora lub niezgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu jest zabronione.

§5. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW:

  1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Systemu Rezerwacji wyłącznie na zasadach wynikających z Regulaminu oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Portalu oraz Systemu Rezerwacji.
  2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zakazane jest:
   a) pomawianie, znieważanie lub zniesławianie innej osoby oraz inne działania naruszające dobra osobiste;
   b) umieszczanie fragmentów treści naruszających prawa autorskie osób trzecich;
   c) obrażanie uczuć religijnych;
   d) umieszczanie fragmentów treści dotyczących lub mających związek z czynami zabronionymi, nawoływanie do popełniania czynów zabronionych lub ich pochwalanie;
   e) nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub wyznaniowych.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu oraz Systemu Rezerwacji w sposób nienaruszający Regulaminu, przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów.
  4. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić dostęp do Portalu oraz Systemu Rezerwacji lub korzystanie z Portalu oraz/lub Systemu Rezerwacji lub destabilizowałyby pracę Portalu oraz Systemu Rezerwacji, w tym w szczególności umieszczanie odnośników do stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub przeznaczonych do wyłudzania danych.
  5. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Portal oraz System Rezerwacji i jego zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania (w tym dokonywania zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności) w treść, strukturę, formę, grafikę, oprogramowanie, mechanizm działania, ani inne elementy Portalu oraz Systemu Rezerwacji.
  6. Operator samodzielnie ustala treść materiałów dotyczących oferty Rezerwacji Stołów/Torów/Miejsc Siedzących. Administrator nie modyfikuje informacji zawartych w materiałach dotyczących oferty Rezerwacji Stołów/Torów/Miejsc Siedzących.
  7. Administrator jest uprawniony do usuwania określonych treści z Portalu (w tym oferty Rezerwacji, opisu Klienta lub opinii), w przypadku gdy treść:
   a) narusza w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa;
   b) jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
   c) jest obraźliwa lub wulgarna;
   d) narusza prawa Administratora lub osób trzecich.
  8. Określona treść zamieszczona przez Użytkownika w Portalu może zostać usunięta również w przypadku, gdy Użytkownik:
   a) podał nieprawdziwe lub nieaktualne dane identyfikujące;
   b) utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z Portalu przez innych Użytkowników lub Administratora;
   c) wykorzystuje Portal do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem;
   d) ingeruje w poszczególne elementy Portalu.
  9. Administrator niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze usunięcia określonych treści, umieszczonych w Portalu przez Użytkownika.

§6. DANE OSOBOWE:

  1. Administrator jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług Portalu. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  2. Operator jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Systemu do rezerwacji udostępnionego na Stronie Operatora. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szerszym zakresie niż korzystanie z Usług Portalu, np. otrzymywanie od Administratora lub Operatorów informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu. Użytkownik może wycofać zgodę i zrezygnować z otrzymywania informacji w każdym czasie, m.in. w zakładce „zgody” na Koncie użytkownika.

§7. REKLAMACJE:

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące rezerwacji oraz opłaconych usług dokonanych poprzez Stronę Operatora, związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Operatora można składać np. pisemnie na adres siedziby Operatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: torun@luckystar.com.pl.
  2. Operator rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
  3. Reklamacja związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez Administratora w tym problemów z Systemem do Rezerwacji może zostać złożona np. pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bookgame.pl
  4. Administrator rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
  5. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Użytkownik może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
  6. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu z Administratorem/Operatorem oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.
  7. Użytkownik będący Konsumentem jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

  1. Użytkownik będący Konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy, składając Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Użytkownik może złożyć oświadczenie np. pisemnie na adres siedziby Operatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: torun@luckystar.com.pl. Użytkownik może złożyć oświadczenie np. korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, tj. m.in. w przypadku gdy za zgodą wyrażoną przez Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczenie Usługi przez Operatora zostało rozpoczęte, a także w przypadku dokonania Rezerwacji Stołu/Toru/Miejsca Siedzącego i zawarcia w związku z tym umowy o świadczenie usługi, o której mowa w art. 38 ust 12, tj. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§9. DANE KONTAKTOWE:

  1. Administrator/Operator może kontaktować się z Użytkownikiem na podanego przez Zarejestrowanego Użytkownika adresu poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.
  2. Użytkownik może się skontaktować z Administratorem m.in. w następujący sposób:
   a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@bookgame.pl;
   b) za pośrednictwem Portalu, korzystając z formularza kontaktowego;
   c) za pośrednictwem poczty pod adresem: ul. Pychowicka 7/109, 30-364 Kraków.
  3. Użytkownik może się skontaktować z Operatorem m.in. w następujący sposób:
   a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: torun@luckystar.com.pl
   b) za pośrednictwem poczty pod adresem: Proweb Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy ul. Kilińskiego 3a/D/25, 87-800 Włocławek.

§10. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

  1. Administrator informuje, że korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niesie ze sobą szczególne zagrożenia związane m.in. z:
   a) możliwością wyłudzenia i nieuprawnionego wykorzystywania danych osobowych Użytkownika przez osoby trzecie;
   b) możliwością instalacji złośliwego oprogramowania w wyniku skorzystania z odnośnika odsyłającego do fałszywej strony w sieci Internet;
   c) możliwością korzystania z informacji pochodzących od osób nieposiadających uprawnień do udzielania informacji danego rodzaju.
  2. W przypadku, gdy zamieszczenie treści w ramach Portalu zostało dokonane z naruszeniem przepisów prawa, praw autorskich, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, zasad uczciwej konkurencji, po otrzymaniu uzasadnionego zawiadomienia o takim naruszeniu, dokonanego przez osobę uprawnioną, Administrator podejmie działania mające na celu usunięcie z Portalu treści będących przyczyną naruszenia.
  3. Zawiadomienia o naruszeniu mogą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu, na adres poczty elektronicznej Administratora lub pisemnie.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Listopad 2021 r.
  2. Regulamin jest dostępny na Stronie Operatora podczas procesu dokonywania rezerwacji.
  3. Regulamin zawiera następujące załączniki, stanowiące jego integralną część:
   a) Załącznik nr 1: Polityka Prywatności,
   b) Załącznik nr 2: Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.
  4. Administrator oraz Operator nie stosują kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
  5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
  6. Zapisy Regulaminu nie ograniczają dalej idących praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
  7. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora oraz Administratora. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@bookgame.pl lub pocztowo na adres Administratora.

I. DEFINICJE

Administrator – oznacza Bitart sp. z o.o, z siedzibą w Krakowie (30-364), przy ulicy Pychowickiej 7/109, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000676456, REGON: 36721696800000, NIP: 6762528665, adres poczty elektronicznej: biuro@bookgame.pl, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Klienta.
Klient – oznacza każdą osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
Miejsce Siedzące – loża, stolik, bilet wstępu dostępne w Klubie Operatora, oferowany za pośrednictwem Portalu oraz/lub Systemu Rezerwacji przez Operatora do Rezerwacji na określony czas;
Operator – Proweb Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy ul. Kilińskiego 3a/D/25, 87-800 Włocławek, NIP 9581706001 , udostępniająca System Rezerwacji na Stronie Operatora
Regulamin – oznacza regulamin rezerwacji dostępny na stronie Operatora
RODO – oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.bookgame.pl, www.bookbil.pl, www.bookbowl.pl, stoliki.bookgame.pl
Strona Operatora – strony internetowe pod adresem
a) https://bookbowl.pl/kalendarz/lucky-star-torun,11/start
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu.

II. DANE OSOBOWE

  1. Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług dokonania rezerwacji u Operatora dostępnych na Stronie Operatora, kontaktujesz się z Operatorem/Administratorem np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub otrzymujesz od Operatora/Administratora wiadomości pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem telefonu komórkowego.
  2. W zależności od usług, z jakich korzystasz, Administrator lub/oraz Operator przetwarzają następujące dane osobowe:
   a) Przy rejestracji w Serwisie Administrator przetwarza: adres e-mail, wybrane hasło, Imię i Nazwisko, numer telefonu
   b) Przy dokonywaniu zamówienia usług u Operatora przez Stronę Operatora, Administrator oraz Operator przetwarzają: Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o rezerwacjach, numer rachunku bankowego przy dokonywaniu płatności przelewem, treść wiadomości dowolnie dodaną przez Klienta.
  3. Administrator oraz Operator wykorzystują dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług rezerwacji Stołów/Torów/Miejsc Siedzących u Operatora lub w Serwisie, zarządzania kontem w Serwisie oraz realizacji zamówień i obsługi reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także odbioru i wysyłki poczty elektronicznej i korespondencji sms w związku z realizacją umowy lub przed jej zawarciem. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala Administratorowi/Operatorowi przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. Administratorowi/Operatorowi wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem wiadomości SMS, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do Administratora/Operatora, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach, potwierdzenia założenia konta w Serwisie lub dokonania rezerwacji poprzez Stronę Operatora oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora/Operatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Administrator/Operator wysyła do Klientów komunikaty marketingowe na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klient może zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych w każdym czasie, m.in. poprzez zmianę ustawień na Koncie użytkownika. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  6. W przypadku dokonania rezerwacji Stołu/Toru/Miejsca Siedzącego w klubie Operatora i zawarcia umowy przez Klienta z Operatorem za pośrednictwem Serwisu lub Strony Operatora, Administrator oraz Operator posiadają dostęp do danych osobowych Klienta podanych podczas rejestracji w Serwisie i dokonywania rezerwacji, niezbędnych dla wykonania umowy pomiędzy Operatorem i Klientem, tj.: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o rezerwacji, treść wiadomości dowolnie dodaną przez Klienta. Przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy z Operatorem (podstawa przetwarzania danych przez Operatora z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Klient może także za pośrednictwem Serwisu wyrazić zgodę na wysyłkę przez Administratora oraz Operatora komunikatów marketingowych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu. Klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera od Administratora oraz Operatora w każdym czasie, poprzez kontakt z Administratorem lub Operatorem.
  7. Utworzony przez Klienta profil w Serwisie, przy włączeniu przez zarejestrowanego Klienta na koncie funkcjonalności „pokazuj mnie na liście wyszukiwania graczy”, w celu znalezienia sparingpartnera do gry, może być wykorzystywany przez innych Klientów do wzajemnych kontaktów za pośrednictwem Serwisu. Inni Klienci Serwisu posiadają w takiej sytuacji dostęp do następujących danych Klienta: Imię, pierwsza litera nazwiska, poziom gry, województwo, miasto, zdjęcie, preferowane kluby oraz poziom gry. Klienci mogą udostępniać swoje dane osobowe na swoich profilach, do których dostęp może mieć każdy zarejestrowany Klient, na podstawie własnej decyzji. Klient powinien starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem danych osobowych, w szczególności możliwość zidentyfikowania Klienta przez innych Klientów, utrata części prywatności itp.
  8. Administrator/Operator wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, Administrator/Operator nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, Administrator/Operator może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
  9. Administrator/Operator powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu Administratora/Operatora. Administrator/Operator udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej, realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości SMS, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami w Serwisie, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług księgowych na rzecz Administratora/Operatora. Administrator/Operator powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu Administratora/Operatora. W przypadku
   przekazywania danych, Administrator/Operator zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz Administratora/Operatora.
  10. Administrator/Operator nie przekazują danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw Administratora/Operatora.
  11. Administrator/Operator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
  12. Administrator/Operator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami, tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na Administratora/Operatora przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  13. Administrator/Operator zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
  14. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez Administratora/Operatora.
  15. Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
  16. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora/Operatora. Sprzeciw „marketingowy” – Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez Administratora/Operatora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator/Operator przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Administratora/Operatora danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  17. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Administratora/Operatora.
  18. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
  19. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
  20. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa: http://www.uodo.gov.pl/

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (tj. od utworzenia Konta) możesz od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania odstąpienia od umowy przed upływem terminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli za Twoją zgodą wyrażoną przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczenie Usługi przez Administratora/Operatora zostało rozpoczęte, a także w przypadku dokonania Rezerwacji Stołu/Toru/Miejsca Siedzącego i zawarcia w związku z tym umowy o świadczenie usługi, o której mowa w art. 38 ust 12 Ustawy o Prawach Konsumenta, tj. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]– Adresat: ……………………………………..
– Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy: ……………………………………..
– Data zawarcia umowy: ………………………………..
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………..
– Adres konsumenta(-ów): ………………………………..
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ………………………………..
– Data: ………………………………..