REGULAMIN KLUBU

I Część ogólna

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady wstępu i przebywania na terenie Klubu Lucky Star.
  2. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
   Klub – oznacza teren Klubu Lucky Star
   Ochrona – oznacza firmę, która w imieniu Lucky Star zapewnia ochronę na terenie Klubu oraz wyznaczonych do przestrzegania porządku w Klubie pracowników Lucky Star.
   Klient – oznacza każdą osobę przebywającą na terenie Klubu, za wyjątkiem pracowników.
  3. Za utrzymanie porządku i egzekwowanie postanowień regulaminu na terenie Lucky Star odpowiedzialna jest ochrona oraz obsługa Klubu.
  4. Teren Lucky Star jest terenem prywatnym. W określone dni wstęp na teren Lucky Star może być uzależniony od uiszczenia opłaty.
  5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa klientom klubu poprzez określenie zasad zachowania sie osób obecnych na jego terenie.
  6. Każdy klient Klubu zobowiązany jest zapoznać się z regulaminami obiektu przed wejściem na jego teren. Wstęp na teren klubu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację oraz podporządkowanie sie wymogom niniejszego Regulaminu oraz odpowiednio Regulaminów poszczególnych części Klubu.
  7. W klubie po godzinie 2000 mogą przebywać jedynie osoby, które mają ukończone 18 lat. Dzieci mogą przebywać w Lucky Star  jedynie pod opieką osoby dorosłej za zezwoleniem obsługi Klubu.
  8. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren Klubu.
  9. Ochrona i/lub obsługa może odmówić wstępu do Klubu oraz przebywania w nim osobom:
   a) nieposiadającym dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek, zgodnie z zapisem p.
   b) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
   c) spożywającym na terenie klubu napoje i inne produkty zakupione poza klubem,
   d) posiadającym broń lub inne przedmioty mogące w ocenie ochrony stanowić zagrożenie, w tym m.in. butelki, puszki, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe,
   e) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w klubie,
   f) nieposiadającym stosownego ubrania, za niestosowne ubranie uważa się w szczególności dresy, czapeczki bejsbolowe, kominiarki oraz inne elementu ubioru lub przedmioty utrudniające identyfikację osoby.
   g) głoszącym i prezentującym hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp.,
   h) niszczącym wyposażenie Klubu.
  10. Każdorazowy przypadek naruszenia przez klienta porządku publicznego, postanowień niniejszego Regulaminu oraz instrukcji lub zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych, może skutkować niezwłocznym usunięciem klienta z Klubu bez prawa zwrotu kwot uiszczonych tytułem wstępu lub za korzystanie z atrakcji Klubu, a wobec osoby rażąco naruszającej postanowienia regulaminu może zostać ustanowiony przez Lucky Star całkowity zakaz wstępu do Klubu.
  11. W stosunku do osób zakłócających porządek w klubie, rażąco naruszających regulamin i stwarzających zagrożenie dla innych klientów lub pracowników klubu, ochrona może użyć środków przymusu bezpośredniego w celu usunięcia klienta z Klubu.
  12. Klienci naruszający przepisy prawa, a w szczególności dopuszczające się aktów wandalizmu, przemocy oraz sprzedające środki odurzające będą zatrzymywani i przekazywani do dyspozycji Policji.
  13. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
  14. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej z obiektu. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod wpływem alkoholu.
  15. Teren Lucky Star jest monitorowany w sposób ciągły, a klient wchodzący na teren Lucky Star  wyraża na to zgodę. Nagrania z kamer mogą być podstawa do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji, jak również w inny sposób naruszają przepisy obowiązującego prawa.
  16. Osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym alkoholu nie sprzedaje się.
  17. Na teren Lucky Star zabrania się wnoszenia własnych napojów oraz żywności. Spożywanie niezakupionych w Lucky Star napojów oraz żywności skutkować może wyproszeniem z Klubu lub doliczeniem do rachunku najbliższych odpowiedników wniesionych produktów z cennika Lucky Star.
  18. O ewentualnej zmianie godziny zamknięcia lokalu decyduje Kierownik Zmiany.

II   Odpowiedzialność i kary

  1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia i urządzeń w obiekcie odpowiada klient.
  2. Lucky Star nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze.
  3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel Lucky Star można odebrać w Biurze w ciągu 14 dni od ich zagubienia po uprawdopodobnieniu przez zgłaszającego się, że jest on właścicielem rzeczy.
  4. W przypadku korzystania przez klienta z własnego sprzętu Lucky Star nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
  5. Lucky Star nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i związane z nimi uszczerbki na zdrowiu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osób nieprzestrzegających postanowień regulaminu. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.

III    Reklamacje

  1. Reklamacje rozpatrywane są po pisemnym zgłoszeniu w biurze Lucky Star .
  2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych.

IV Postanowienia końcowe

  1. Regulamin korzystania z szatni, Regulamin kręgielni, Regulamin korzystania ze stołów bilardowych oraz Regulamin organizacji urodzin dla dzieci stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załącznik nr 1

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI LUCKY STAR

  1. Jeśli Klub udostępnia szatnię za korzystanie z szatni pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku obowiązującym w Klubie.
  2. Każdy korzystający z szatni otrzymuje numer identyfikacyjny i zobowiązany jest  do jego zachowania.
  3.  W przypadku zagubienia numeru identyfikacyjnego (bloczka), klient może odebrać swoją odzież po zamknięciu lokalu lub w terminie 14 dni od pozostawienia odzieży w szatni, po uprawdopodobnieniu, ze jest on właścicielem odzieży (przy odbiorze konieczne jest podanie swoich danych osobowych oraz numeru kontaktowego).
  4. Opłata za zagubiony numer identyfikacyjny wynosi 20 zł.
  5. Do szatni nie są przyjmowane torebki, plecaki oraz rzeczy wartościowe, a także odzież w widoczny sposób zniszczona lub uszkodzona.
  6. Lucky Star  nie odpowiada za rzeczy zaginione pozostawione w odzieży.

Załącznik nr 2

REGULAMIN KRĘGIELNI

  1. Jedna gra oznacza jedną grę w bowling dla jednego gracza. Składa się ona z 10. ramek po dwa rzuty – w sumie z 20 rzutów. Ilość zdobytych „strike’ów” zmniejsza ilość rzutów w grze.
  2. Strike – zbicie wszystkich kręgli za pierwszym razem w danej ramce. Gracz przechodzi do następnej ramki, punkty są odpowiednio naliczane przez system bowlingowy.
  3. Jedna godzina gry w bowling oznacza jedną godzinę zegarową gry w bowling. Naliczana jest od momentu włączenia toru przez osobę obsługującą system bowlingowy.
  4. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
  5. Na rozbiegu kręgielni mogą przebywać jedynie gracze posiadający specjalistyczne buty do gry w kręgle. Lucky Star umożliwia wypożyczenie butów za opłatą w wysokości ustalonej w cenniku Klubu.
  6. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
  7. W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
  8. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.
  9. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
  10. Na podajniku nie może znajdować się więcej niż 10 kul.
  11. Rzut kulą można wykonać dopiero wtedy, gdy podnośnik kręgli ukończy pracę. Zabronione jest rzucanie kulą w kręgle po skończonej grze. Za uderzenie kulą w podnośnik (sweep) naliczana będzie kara w wysokości 100 zł. Za uderzenie kulą w podnośnik (sweep) i złamanie go naliczana będzie kara w wysokości 2500 zł.
  12. Lucky Star nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie własnej kuli bowlingowej użytej do gry.
  13. W trakcie gry obowiązuje noszenie obuwia bowlingowego (warunkowo dopuszcza się granie we własnym obuwiu w przypadku, gdy w recepcji brakuje obuwia w rozmiarze grającego).
  14. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
   • wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
   • wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
   • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
   • wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,
   • spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
   • niszczenia wyposażenia i urządzeń
   • wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności,
   • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
  15. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
  16. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 10 roku życia muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.
  17. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
  18. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Lucky Star nie ponosi odpowiedzialności.
  19. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.
  20. System bumper bowling (zapory, płotki) załączany jest tylko dzieciom, które nie ukończyły lat 10-ciu.
  21. Obsługa Klubu może wyłączyć grę jeśli Klient nie stosuje się do przepisów Regulaminu.

Załącznik nr 3

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓW BILARDOWYCH

  1. Za wypożyczony sprzęt bilardowy należy pozostawić kaucję zwrotną w wysokości określonej w cenniku Klubu.
  2. Obowiązuje bezwzględny zakaz stawiania napojów i jedzenia na stołach bilardowych – koszty ewentualnego prania stołu ponosi klient. Zakaz dotyczy także siadania lub stawania na krawędziach i powierzchniach stołów.
  3. Za zniszczenia materialne w Lucky Star z winy klienta Klub nie odpowiada, koszty napraw wszystkich zniszczeń pokrywa klient: złamanie kija bilardowego – 100 zł, zgubienie bili – 50 zł, zniszczenie sukna – 900 zł, zabrudzenie sukna – 100 zł, zniszczenie lub uszkodzenie lampki wiszącej – 100 zł.
  4. Za zniszczenia sprzętu bilardowego należącego do klientów Klub nie odpowiada.

Załącznik nr 4

REGULAMIN PROMOCJI BOWLING W LUCKY STAR

  1. Organizatorem promocji jest Klub Lucky Star Toruń Plaza.
  2. Termin zakończenia promocji ustala organizator.
  3. Promocja studencka 50% rabatu na bowling:
   • promocja obowiązuje od poniedziałku do niedzieli oraz w święta,
   • rabat jest udzielany osobom posiadającym ważną legitymację studencką. W przypadku zakupu 1h gry w kręgle minimum połowa uczestników powinna posiadać ważną legitymację studencką i okazać ją pracownikowi recepcji.
   • rabat nie dotyczy obowiązkowego wypożyczenia obuwia bowlingowego
  4. Promocja „Lucky Friday”:
   • promocja obowiązuje w piątki do godz. 17:00, z wyłączeniem świąt
   • przy zakupie 1 godziny gry w kręgle cena drugiej godziny wynosi 1 zł
   • warunkiem skorzystania z promocji jest zakup 2 godzin gry w kręgle oraz uiszczenie płatności przed rozpoczęciem gry
  5. Promocja „Bilardowa środa”:
   • promocja obowiązuje w każda środę od godziny 12:00 do godziny 17:00, z wyłączeniem świąt
   • przy zakupie 2 godzin gry w bilard, cena drugiej godziny wynosi 1 zł
   • warunkiem skorzystania z promocji jest zakup 2 godzin gry w bilard oraz uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem gry
  6. Promocja paragonowa Toruń Plaza:
   W zależności od wielkości kwoty na paragonie (można łączyć maksymalnie dwa paragony), w Punkcie Informacyjnym Toruń Plaza klient otrzyma:
   • 1 kupon rabatowy -15% na godzinę gry w kręgle za paragon na co najmniej 100 zł,
   • 1 kupon rabatowy -25% na godzinę gry w kręgle za paragon na co najmniej 150 zł,
   • 1 kupon rabatowy -40% na godzinę gry w kręgle za paragon na co najmniej 200 zł.
   • Każdemu uczestnikowi akcji przysługuje w danym dniu możliwość odebrania tylko jednego kuponu. Kolejne kupony można otrzymać w następnych dniach trwania akcji po okazaniu kolejnych paragonów za zakupy zrobione w Centrum. Przy czym nie ma ograniczenia co do ilości razy udziału w akcji.
   • W akcji nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora, administracji Centrum, punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie galerii, pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego galerii oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
  1. Promocje nie łączą się.
  2. Promocje dotyczą klientów indywidualnych. Nie dotyczą szkół, grup zorganizowanych, Ligi Bowlingowej, imprez firmowych oraz innych imprez zorganizowanych na specjalnych warunkach.
  3. Podczas trwania promocji obowiązuje niniejszy regulamin oraz regulamin Klubu. Uczestnictwo w promocji jest równoznaczne z przestrzeganiem każdego z dokumentów.
  4. Lucky Star zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie podczas trwania promocji.